Utbildning till

Webbutvecklare inriktning e-handel

Utbildning till

Webbutvecklare

inriktning e-handel

Webbutvecklare inriktning e-handel

2021 utgjorde e-handeln 16% av de totala köpen i Sverige. Siffran växer stadigt i takt med att digitaliseringen ökar och köp- och betalningslösningarna blir allt tillgängligare. Som webbutvecklare med inriktning mot e-handeln besitter du en efterfrågad kompetens i att forma och utveckla morgondagens handel. Denna utbildning på två år ger dig de teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig till kvalificerad webbutvecklare med inriktning mot e-handel, betalningslösningar och affärsutveckling.

 

Branschen

Svenskarna handlar alltmer online och vi ställer därför allt högre förväntningar på den digitala upplevelsen. En digital närvaro, inklusive digital försäljning, är idag en allt viktigare faktor för företags konkurrenskraft. Som webbutvecklare inriktad mot e-handel besitter du anställningsbara och eftertraktade kompetenser i att skapa, utforma och underhålla användarvänliga e-handelsplattformar – vilket ger dig goda karriärsmöjligheter.

 

Karriär

Med denna utbildning till webbutvecklare med inriktning e-handel kommer du bland annat kunna arbeta som

· webbutvecklare inom e-handel
· systemutvecklare med e-handelsinriktning
· webbdesigner

Du kommer både att kunna jobba inom stora företag som har sin egen IT-avdelning, frilansa eller jobba på en webbyrå. Karriärmöjligheterna är många och du kommer ha möjlighet att själv påverka hur och var du arbetar.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. 

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst godkänt i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1

Om du läst kurserna och fått betyg innan gymnasiereformen, GY2011, och är osäker på om de kurser du läst motsvarar våra förkunskapskrav, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.

Saknar du full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörig att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till webbutvecklare inriktning e-handel

Startdatum: 20 januari 2025
Sista ansökningsdag: 1 december 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN 

Öppen för ansökan.

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Agil projektledning

20 Yh-poäng

I denna kurs får du lära dig de teorier, modeller och verktyg du behöver för att kunna leda och ingå i agila projekt. Genom fördjupade insikter i agil projektmetodik och projektledning kommer du att ha ett helhetsperspektiv på ett projekts olika faser, riskbedömning, grupputveckling, presentationsteknik och lönsamhet.

Betallösningar och tredjepartssystem

25 Yh-poäng

Digitala betallösningar kräver säkerhet, en säkerhet som allt som oftast garanteras genom tredjepartssystem och certifikat. Här kommer du att lära dig hur du använder API:er, implementerar betalningsmoduler, hanterar leverantörskontakter och hur du implementerar tredjepartssystem och certifikat.

Databashantering

25 Yh-poäng

I kursen databashantering får du lära dig att hantera databaser, får kännedom om databasstruktur och hur olika programmerings- och scriptspråk används för att bygga och underhålla databaser. Genom att få en fördjupad kunskap om databaser i e-handelsapplikationer och hanterandet, lagrandet och analyserandet av information om varor, produkter och användare kommer du kunna skapa databaslösningar som är optimala för e-handel.

Design och UX

20 Yh-poäng

För att ett företags e-handel ska fungera optimalt krävs inte bara en robust teknisk infrastruktur. Hemsidor och applikationer måste dessutom vara attraktiva och användarvänliga. I denna kurs får du lära dig design och utformning utifrån designteori, färglära, strukturanpassning, användartestning, navigering och köpbeteende. Utifrån detta kommer du att kunna skapa genomtänkta och användarvänliga e-handelsplattformar.

Digitala affärer och digital marknadsföring

20 Yh-poäng

Här kommer du att få en holistisk förståelse för relationen mellan marknadsföring, köpbeteende och tekniska lösningar – utifrån vilken du kommer kunna kartlägga kunders beteende och optimera e-handelsapplikationer. Du kommer även lära dig hur man som digital marknadsförare använder analysverktyg och hur man mäter, utvärderar och analyserar marknadsföringsinsatser med ett fokus på ökad trafik, konverteringsgrad och lönsamhet.

E-handelsplattformar

40 Yh-poäng

Här får du bekanta dig med de ledande e-handelsplattformarna som utgör branschstandarden, såsom WordPress, Webcommerce och Shopify. Du kommer att lära dig om de olika e-handelsplattformarnas användningsområden, uppbyggnad, struktur och funktioner och hur du som webbutvecklare arbetar med dessa för att skapa effektiva e-handelsplattformar.

Entreprenörskap och konsultrollen

20 Yh-poäng

För att lyckas på dagens arbetsmarknad med projektanställningar och konsultuppdrag behöver man kompetenser inom konsultrollen. I denna kurs får du lära dig praktiska verktyg för personligt ledarskap, planering, entreprenörskap och behovsanalys. Sammantaget ger kursen dig de redskap du behöver för att kunna arbeta med alla steg från idégenerering till att skapa en färdig produkt.

Examensarbete

25 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer självständigt att få planera, analysera, producera och presentera ett underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som webbutvecklare med inriktning e-handel – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Frontend JavaScript 1

40 Yh-poäng

I kursen Frontend JavaScript får du lära dig hur JavaScript fungerar och hur det används för att skapa dynamiska hemsidor. Du kommer under kursen få en gedigen översikt och grundläggande kunskaper i JavaScript och kommer efter genomgången kurs kunna använda dessa kunskaper till att själv bygga hemsidor.

Frontend JavaScript 2

40 Yh-poäng

Under Frontend JavaScript 2 får du kunskaper och färdigheter i JavaScript på en avancerad nivå. Du kommer bland annat att arbeta med NodeJS och ramverken React, Angular och Vue. Efter avslutad kurs kommer du att kunna använda avancerade tekniska lösningar för hemsidor och ha en förståelse för målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet.

HTML och CSS

25 Yh-poäng

I denna kurs kommer du att lära dig att arbeta med och ta hjälp av dessa verktyg i skapandet av hemsidor. Du kommer efter genomgången kurs ha en fördjupad förståelse för, och kompetens inom, HTML och CSS och deras applicerande.

LIA 1

50 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som webbutvecklare.

LIA 2

50 Yh-poäng

Utbildningens andra LIA bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör yrkesrollen till. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.