Webbutvecklare inriktning e-handel

Webbutvecklare inriktning e-handel

Någon gång e-handelsproblem försämrat din dag? Om du kan tänka dig vara den som förändrar och förbättrar hur vi kan handla online, då kan denna utbildning till webbutvecklare inriktning e-handel vara något för dig! Efter två år har du de teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig till kvalificerad webbutvecklare, så du kan göra skillnad.

BRANSCHEN

Vi handlar allt mer online, och förväntar oss därför allt mer av den digitala upplevelsen. Digitalisering är en framgångsfaktor, och ständig digital utveckling och digitala lösningar behövs för att företag ska agera konkurrenskraftigt. Som webbutvecklare inriktad på e-handel besitter du viktiga och eftertraktade kompetenser i att skapa genomtänkta och användarvänliga e-handelsplattformar, och är därför eftertraktad på arbetsmarknaden.

KARRIÄR

Med en utbildning i webbutveckling med inriktning e-handel kan du bland annat arbeta som webbutvecklare inom e-handel, systemutvecklare med e-handelsinriktning, samt webbdesigner.

Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

• Engelska 6, 100p
• Matematik 2, 100p
• Programmering 1, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
enligt punkt 1.
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Reell kompetens eller fri kvot

• Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
• Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

Front end webbutvecklare

Startdatum: 30 augusti 2021
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Följ oss!

Ta del av våra öppna evenemang, våra studerandes upplevelser.

KURSER

Agil projektledning

Denna kurs lär ut de teorier, modeller och verktyg inom agil projektmetodik och projektledning som krävs för att kunna leda och ingå i agila projekt. Efter kursen ska du som studerande ha kännedom om projektets faser, riskbedömningar och lönsamhetstänk, samt om grupputveckling, motivation och prestation.

Betallösningar och tredje partssystem

Målet för kursen är att ge den studerande förståelse för och kunskaper och kompetenser inom olika system och användningsområden för API:er, implantering av betalningsmoduler och leverantörskontakter, samt integration och anpassning av olika typer av tredjepartsystem och certifikat för trygg e-handel.

Databashantering

Databashantering lär ut databashantering, databasstruktur och olika programmerings- och scriptspråk. Efter kursen förväntas du som studerande inneha en fördjupad kunskap om databaser i e-handelsapplikationer och säkra och optimala e-handelsplattformar, samt förmåga att hantera, lagra och analysera information om varor, produkter och användare. Allt för att skapa databaslösningar för optimala e-handelslösningar.

Design och UX

Denna kurs ger dig som studerande kunskap och verktyg för att arbeta med design och skapa användarvänliga och attraktiva e-handelsplattformar. Delar som ingår i kursen är bland annat design, mönster, färglära, struktur, användartestning och navigering, samt att förstå köpbeteende och skapa genomtänkta och användarvänliga e-handelsplattformar.

Digitala affärer och digital marknadsföring

Kursen syftar till att lära ut digitala affärer och digital marknadsföring, och ge dig en holistisk förståelse mellan beteende, marknadsföring och tekniska lösningar. Du förväntas efter kursen kunna kartlägga kundens beteende och göra anpassningar med hjälp av analysverktyg, samt mäta, utvärdera och analysera marknadsföringsinsatser för att anpassa en e-handelsplattform för ökad trafik och lönsamhet.

Dynamiska hemsidor

Kursen ämnar lära ut uppbyggnad, struktur och underhåll av dynamiska hemsidor. Du lär dig hur dynamiska sidor fungerar och kan användas samt anpassas till olika enheter. I kursen tränar du även på att interagera med HTML, CSS och JavaScript.

E-handelsplattformar

I ramen för kursen ingår att den studerande ska lära sig om olika e-handelsplattformar såsom wordpress, webcommerce och shopify samt hur man arbetar med dessa för att skapa effektiva e-handelsplattformar. Under kursens gång lär du dig om de olika e-handelsplattformars användningsområden, uppbyggnad, struktur och funktioner, samt deras för- och nackdelar.

Entreprenörskap och konsultrollen

Konsultrollen har blivit ett allt vanligare inslag i flertalet yrken, inklusive webbutvecklare. Kursens mål är att du som studerande ska få betydande kunskap i entreprenörskap och konsultrollen. Kursens moment, metoder och verktyg ska förbereda dig för en yrkesroll med entreprenörskap, där du kan arbeta med alla steg från idégenerering till att skapa en färdig produkt, såväl som i rollen som konsult där du agerar rådgivande gentemot kunder.

Examensarbete

Examensarbetet är ett fördjupningsarbete där du förenar allt det du lärt dig från tidigare kurser med en fördjupad praktisk erfarenhet och specialiserad färdighet inom webbutveckling med inriktning e-handel. Du arbetar självständigt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och i samverkan med handledare/utbildaren, för att producera och presentera underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som webbutvecklare inom e-handeln.

Frontend JavaScript

Kursen lär ut JavaScript på den nivå som krävs för att kunna arbeta som JavaScriptutvecklare. Kursens moment ska ge dig god förståelse i programmeringens logik, struktur och systematik, och utveckla din färdighet i att skapa interaktiva webbsidor med JavaScript, samt lösa komplexa problem som är relaterade till DOM-manipulation.

HTML och CSS

Kursen syftar till att lära ut praktiska och teoretiska kunskaper inom HTML och CSS så du som studerande utvecklar en djupare förståelse och kunskap för att skapa e- handelsplattformar. I kursen ingår att arbeta med responsiva webbdesignlösningar samt att publicera en webbplats på webben. Kursen förbereder dig för att självständigt och med vana kunna arbeta med HTML5 och CSS.

LIA 1

Lärande i Arbete är en viktig kurs inom utbildningen som gör att du kan träna och utveckla det du lärt dig från tidigare kurser i en arbetsmiljö och en mer specialiserad kontext. Genom att utföra konkreta, specialiserade och nödvändiga färdigheter på LIA-platsen får du gedigna insikter om branschen, yrkesrollen och arbetsmiljön som webbutvecklare inom e-handeln. På så sätt blir du mer förberedd på arbetslivet, och höjer din anställningsbarhet.

LIA2

Under LIA-period 2 vidareutvecklar du din förmåga att arbeta självständigt med relevanta och specialiserade arbetsuppgifter som tillhör yrkesrollen. Det förväntas att du på LIA-platsen arbetar med uppgifter som ligger i linje med företagets mål, tillvägagångssätt och rutiner. Då får du en fördjupad insikt i de yrkeskompetenser som krävs för att bli anställningsbar, såväl som förståelse för LIA-företagets organisation och betydelsen av webbutveckling inom e-handeln för lönsamhet.