Javautvecklare Javautvecklare Ansök här Intresseanmälan

Javautvecklare

Vill du arbeta kreativt med ett globalt och logiskt språk? Då kanske det bor en hemlig javautvecklare inom dig. Under denna tvååriga utbildning får du de teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig kvalificerad för ett yrke inom data/IT.

BRANSCHEN

Det största hotet mot Sveriges digitala framgång är den rådande kompetensbristen. Förmågan att ta vara på digitaliseringens möjligheter har blivit en framgångsfaktor för företag såväl som för Sverige i stort. Alla organisationer behöver hänga med i utvecklingen, och efterfrågan på personer med kompetens inom IT/data är därför mycket hög och förväntas vara det även i framtiden. Som utbildad javautvecklare bemästrar du programmering med fokus på java, och har därför många varierande arbetsmöjligheter och utmaningar som väntar ute i arbetslivet.

KARRIÄR

Med en utbildning i javautveckling kan du bland annat arbeta som javautvecklare, applikationsutvecklare, systemadministratör med Javaspecialisering, systemutvecklare.

Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

• Engelska 6, 100p
• Matematik 2, 100p
• Programmering 1, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
enligt punkt 1.
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Reell kompetens eller fri kvot

• Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
• Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

Ansök till Javautvecklare

Startdatum: 30 augusti, 2021
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Följ oss!

Ta del av våra öppna evenemang, våra studerandes upplevelser.

KURSER

Avancerad Javaprogrammering

Avsikten med kursen är att du som studerande ska utveckla specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javaprogrammering och språket Java. Efter kursen ska du ha kunskaper och praktiska verktyg för att kunna skapa applikationer och använda avancerad Javaprogrammering.

Avancerad JavaScript

Denna kurs bygger på kursen Javascript och är en fortsättnings- samt fördjupningskurs inom JavaScript med fokus på serverbaserad och klientbaserad programmering samt webbapplikationer. I denna kurs får du gedigna och avancerade kunskaper och färdigheter inom JavaScript, och du lär dig hur man skapar dynamiska webbsidor.

Databaser och databasdesign

Målet med kursen är att den studerande under kursens gång ska utveckla fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper inom databaser och databasdesign. Efter genomgången kurs ska du som studerande ha kunskap om och få god förtrogenhet inom databaser, SQL och databasdesign.

Examensarbete

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dina tidigare kunskaper från utbildningen inom Javaprogrammering. Du gör examensarbetet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursens format ska leda till att du som studerande utvecklar en djupare förståelse för yrkesrollen, där du självständigt och i samverkan med handledare/utbildaren ska kunna producera och presentera underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som Javautvecklare.

HTML5 och CSS

Kursen har som syfte att lära ut praktiska och teoretiska kunskaper inom HTML5 och CSS så att den du utvecklar en djupare förståelse för, och kompetens inom, att arbeta med och ta hjälp av dessa verktyg för att skapa hemsidor.

Java web-services

Avsikten med kursen är att du som studerande utvecklar kunskaper i hur man kopplar upp sig på olika tjänster på internet (services). Vidare ger kursen dig en fördjupning inom praktisk användning av Java-API:er. Därtill ska kursen utbilda dig i att tillämpa ramverk för att skriva och använda tjänster.

Javaprogrammering

Kursens mål är att du ska få fördjupade kunskaper inom programmeringsspråket Java och dess ramverk. Kursen lär ut både praktiska och teoretiska kunskaper i Javaspråket, samt belyser hur du kan programmera och skapa applikationer ändamålsenligt och enligt god programmeringssed.

JavaScript

I denna kurs får du lära dig om JavaScript och hur man använder detta för att skapa dynamiska hemsidor. Kursens moment ska bidra till att du få gedigna kunskaper, såväl praktiska som teoretiska, i JavaScript-programmering. Du som studerande förväntas använda dessa kunskaper i skapandet av dynamiska hemsidor.

Konsultrollen

Avsikten med kursen är att ge dig kunskaper och färdigheter i hur du inom rollen som javautvecklare kan utöva ett konsultativt arbetssätt. Kursen lär således ut nödvändiga praktiska verktyg för att du efter avslutad kurs ska ha en fördjupad förståelse för konsultrollen och affärsmannaskap, men även personligt ledarskap och planering. Kursen behandlar områden som professionellt bemötande, mötesteknik, beteendestilar, behovsanalyser, kundvård samt hur man skapar affärsnätverk och bygger relationer med såväl nya som befintliga kunder.

LIA1

Lärande i arbete är en betydande kurs där du kan praktisera vad du har lärt dig från tidigare kurser, samt vidareutveckla dessa LIA-företaget. Du kommer under denna kurs självständigt utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom programmering och därmed få kunskap om branschen, yrkesrollen, Javaprogrammering, arbetsmiljön och projekt samt agila metoder som arbetsform. Du förväntas skriva en reflekterande LIA-rapport utifrån valt område kopplat till LIA-platsen.

LIA 2

Under andra LIA-perioden kommer du att få ytterligare träning i att arbeta självständigt med relevanta arbetsuppgifter som tillhör Javautvecklare. Detta ska även ge dig djupare förståelse för LIA-företagets strategiarbete och arbete med utveckling, drift och säkerhet med fokus på Java. Under din LIA ska du skriva en reflekterande rapport utifrån valt område kopplat till LIA-platsen samt examensarbetet.

Mobilutveckling med Java

Denna kurs ämnar att utveckla dina teoretiska såväl som praktiska kunskaper inom mobilutveckling med Java för både Androidenheter och mobilapplikationer. Dessutom ska kursen ge dig grundläggande vetskap gällande det ramverk som gäller vid mobilutveckling och arbetet kring att programmera resultatorienterat. Kursens mål är att du självständigt ska kunna arbeta med att utveckla applikationer för Androidenheter med Java.

Projektledning

Efter genomgången kurs förväntas du ha utvecklat nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna driva och leda ett utvecklingsprojekt från uppstart till mål och utifrån arbetsgivarens och kundens behov, samt kunna utvärdera projektets olika faser och processen i sin helhet. Syftet med kursen är att ge dig en gedigen förståelse för projektledning och agil projektledning samt hur man leder projekt som utvecklare.

Testdriven utveckling i Java

Avsikten med kursen är att ge dig specialistkunskaper i användandet av Test-Driven-Development (TDD). Vidare ska du få en helhetsförståelse hur TDD förbättrar resultatet av utvecklad mjukvara. Dessutom ska du efter genomgången kurs professionellt och på ett ändamålsenligt sätt kunna programmera och koda baserat på TDD.

Webbutveckling i Java

Denna kurs innehåller teoretiska och praktiska moment som ämnar att skapa och fördjupa dina specialiserade kunskaper inom webbapplikationer samt webbapplikationsdesign. Kursen ämnar även att ge dig viktiga kunskaper inom webbapplikationer byggda i Java på serversidan. Du förväntas under kursens gång utveckla en förmåga att arbeta självständigt med ramverk för att skriva databasdrivna webbapplikationer.