Front end webbutvecklare

Front end webbutvecklare

Vill du använda din kreativitet till att skapa interaktiva och avancerade webbapplikationer och webbsidor? Då låter du som en Front end webbutvecklare! Efter vår tvååriga utbildning kan du bland annat det populära programmeringsspråket JavaScript, och har de teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta som kvalificerad front end webbutvecklare.

BRANSCHEN

Utan digital kompetens stannar Sverige, och utan en modern webbsida stannar trafiken dit. Vi lever i ett digitalt samhälle där efterfrågan på personer med IT-kompetens är stor nu, och i framtiden. Förmågan att ta vara på digitaliseringens möjligheter har blivit en framgångsfaktor, samtidigt som konkurrensen ökat i takt med konsumenternas krav på den digitala upplevelsen. Som utbildad front end webbutvecklare har du specialiserade kompetenser i att arbeta med responsiv webb och mobila plattformar, och är därför mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, där du har många arbetsmöjligheter och utmaningar som väntar.

KARRIÄR

Med en utbildning i webbutvecklare front end kan du bland annat arbeta som Front end utvecklare JavaScript, systemutvecklare, UX-designer samt JavaScriptutvecklare.

Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

• Engelska 6, 100p
• Matematik 2, 100p
• Programmering 1, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
enligt punkt 1.
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Reell kompetens eller fri kvot

• Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
• Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

Front end webbutvecklare

Startdatum: 30 augusti 2021
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Följ oss!

Ta del av våra öppna evenemang, våra studerandes upplevelser.

KURSER

Agil projektledning

Kursen lär ut teorier, modeller och verktyg i agil projektmetodik och projektledning så att den studerande har kunskaper om samt kan leda och ingå i agila projekt. Efter kursen ska du som studerande ha kunskap om och förståelse för projektets faser, riskbedömningar och lönsamhetstänk, samt grupputveckling, motivation och prestation.

Backend och databashantering

I kursen lär du dig om backendutveckling samt får en helhetsförståelse för sambandet mellan backend och frotend. Under kursens gång utvecklar du färdigheter i att arbeta med databasstrukturer och databashantering med MySQL, objektorienterad analys samt problemlösning.

Design och UX

Denna kurs ger dig som studerande kunskap och verktyg för att arbeta med design och skapa användarvänliga och attraktiva applikationer. Delar som ingår i kursen är bland annat design, mönster, färglära, struktur och navigering, samt moment kring interaktionen mellan människa och IT/teknik.

Examensarbete

Examensarbetet är en kurs med fokus på att utvecklas i sitt eget lärande och i sin kommande professionella roll som front end webbutvecklare. Det är ett fördjupningsarbete där du förenar lärdomar från tidigare kurser med ett vetenskapligt förhållningssätt för att planera, producera och presentera underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom yrkesrollen. Du arbetar självständigt men i samverkan med handledare.

HTML och CSS

Kursen syftar till att lära ut HTML och CSS så att studerande utvecklar en djupare förståelse och kunskap i att skapa hemsidor. I kursen ingår att arbeta med responsiva webbdesignlösningar samt att publicera en webbplats på webben. Kursen ska förbereda dig som studerande att självständigt och med vana kunna arbeta med HTML5 och CSS.

JavaScript 1

Kursen lär ut grunderna i JavaScript så att du som studerande ska utveckla god förståelse för programmeringens logik, struktur och systematik. Kursen tränar dig i att använda olika editorer, göra anpassningar efter olika utvecklingsmiljöer, utveckla färdigheter i att skapa interaktiva webbsidor samt lösa problem relaterade till DOM-manipulation.

JavaScript 2

JavaScript 2 bygger vidare på kursen JavaScript 1, och är därmed en fördjupningskurs. Den fokuserar på moderna webbapplikationer på klientsida och specialiserade kunskaper i hur man använder JavaScript för att skapa dynamiska webbsidor. Kursen lär ut avancerad metodik i JavaScript.

JavaScript 3

Kursen är på avancerad nivå och fördjupar kunskaper från tidigare JavaScriptskurser. Syftet är att du som studerande ska utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i JavaScript, ECMAScript och React, samt god förtrogenhet med att bygga webbapplikationer med hjälp av React

Konsultrollen

Konsultrollen är en kurs där du som studerande ska förvärva kunskaper för att kunna agera professionellt som konsult, vilket är viktigt då det är vanligt att IT-konsulter hyrs ut. Kursen innefattar bland annat hur du agerar professionellt och rådgivande gentemot kunder och andra intressenter, mötesteknik, kundvård, hur du skapar långsiktiga affärsrelationer samt lönsamhetstänk och att skapa mervärde.

LIA1

Lärande i arbete skapar möjligheter för dig att använda dig av dina tidigare inhämtade kunskaper och utveckla dem i en riktig arbetsmiljö. Under LIA-perioden arbetar du självständigt med konkreta och specialiserade yrkesrelaterade uppgifter, och får större insikt i hur branschen, yrkesrollen och arbetsmiljön fungerar, samt vad som krävs för att bli anställningsbar.

LIA2

Under andra LIA-perioden vidareutvecklar du din förmåga att arbeta självständigt med yrkesrelaterade arbetsuppgifter och får samtidigt en djupare insikt i vad som krävs för att bli anställningsbar. Du förväntas uppvisa en förmåga att arbeta med uppgifter som ligger i linje med LIA-företagets mål, tillvägagångssätt och rutiner.

LIA 2

Under denna LIA-period tränar du dig ytterligare i att utföra arbetsuppgifter självständigt och får samtidigt en djupare insikt i vilka kompetenser som krävs för att anses anställningsbar. Du förväntas uppvisa en förmåga att arbeta med uppgifter som ligger i linje med LIA-företagets mål, tillvägagångssätt och rutiner.

Versionshantering

Kursen har som mål att ge dig en god överblick över arbetet med versionshantering och olika versionshanteringssystem, samt med GIT och GIT-hosting. Du lär dig också om open source och betydelsen av versionshanteringssystem och hur de används i det dagliga arbetet som JavaScriptutvecklare.