Utbildning till

Account manager

Utbildning till

B2B-säljare

Account manager

Account Manager är yrket för dig som vill jobba med ansiktet utåt och skapa långsiktiga affärsmöjligheter som företagssäljare. Du bygger upp kundrelationer från grunden och hjälper kunder att hitta lösningar utifrån deras behov, samtidigt som du frodar ett ekonomiskt utbyte. Utbildningen sträcker sig över två år och ger dig teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig redo att möta arbetslivet!

 

Branschen

Account Manager är ett yrke med hög efterfrågan på marknaden – vilken bara förväntas öka de kommande åren. I denna yrkesroll arbetar du med försäljning och relationsskapande i fokus, med syftet att skapa långsiktiga och lönsamma relationer till företagskunder. Det är ett socialt yrke som fyller en viktig nyckelposition för ett företags lönsamhet. Den alltmer globala och digitaliserade marknaden ställer höga krav på dagens Account Managers, men erbjuder också högre utsikter för den med rätt utbildning, kunskap och drivkraft. Utbildningen öppnar därför för många jobbmöjligheter inom branschen, där det dessutom finns goda chanser till utveckling och avancemang.

Karriär

Efter att du genomfört vår utbildning till Account Manager kan du arbeta som

· Account Manager
· B2B-säljare
· Företagssäljare
· Key Account Manager
· Säljkonsulent

Yrkestitlarna är många men har alla fokus på de komplexa säljprocesser som sker mellan företag, med inriktning på lönsamhet och ekonomisk effektivitet.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav.

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst E/3/G i:
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Behörig att antas till utbildningen är den som
1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Account manager

Startdatum: 20 januari 2025
Sista ansökningsdag: 1 december 2024
Ort: Helsingborg
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Affärsekonomi

25 Yh-poäng
I kursen om affärsekonomi kommer du att få en god helhetsförståelse för ett företags ekonomi och förutsättningar. I kursen ingår budgetering, kalkylering och tolkande av nyckeltal och rapporter i rollen som Account Manager. Efter denna kurs kommer du att ha den ekonomiska förståelse som krävs för att ta goda affärsbeslut.

Affärsjuridik

20 Yh-poäng
Målet med denna kurs är att du ska erhålla relevanta kunskaper om lagar och regler för att kunna lösa och undvika vanligt förekommande tvister inom din yrkesroll. Du kommer bland annat att få lära dig att tolka och tillämpa lagar i rollen som Account Manager med särskilt fokus på avtalsrätt, köplagen och marknadsrätt.

Business English

20 Yh-poäng
I en alltmer internationell värld är det viktigt att ha goda kunskaper i engelska. Här kommer fokus att ligga på engelsk terminologi som är specifik för affärskommunikation och försäljning så att du kan kommunicera effektivt med internationella affärskontakter.

Digitala kanaler och medier

25 Yh-poäng
Yrkesrollen Account Manager har blivit alltmer digitaliserad. Under kursen i digitala kanaler och medier kommer du att få lära dig hur du använder digitala kanaler och medier i rollen som Account Manager. Efter kursen kommer du att självständigt kunna utforma strategier för digital kommunikation och ha verktygen som behövs för att genomföra marknadsföring och säljaktiviteter i digitala medier.

Examensarbete

25 Yh-poäng
Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer att få fördjupa dig i ett specifikt problem inom området, och därmed analysera och presentera en lösning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Examensarbetet presenteras i form av en rapport antingen självständigt eller i grupp.

Förhandlingsteknik

20 Yh-poäng
För att lyckas som Account Manager är det viktigt, rent av centralt, att vara en god förhandlare. Här kommer du att få konkreta verktyg och metoder för att genomföra lyckade förhandlingar. Du får praktisk kunskap om kommunikation och hur psykologiska, sociala och etiska aspekter påverkar förhandlingsprocessen.

Försäljningspsykologi

15 Yh-poäng
Psykologi har en avgörande betydelse i affärs- och säljsammanhang. För att bli en framgångsrik Account Manager behöver man förstå psykologin som ligger bakom beslutsfattande. Här lär du dig hur du tillämpar psykologiska teorier och modeller i det praktiska säljarbetet som Account Manager.

KAM och försäljning till den offentliga sektorn

30 Yh-poäng
Denna kurs lär dig de praktiska och teoretiska grunderna i KAM-försäljning och försäljning riktad mot den offentliga sektorn. Du kommer lära dig att sätta upp strategier för att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer samt att styra och leda samarbetet med nyckelkunder. Momenten inriktade mot den offentliga sektorn kommer fokusera på LOU och direktförsäljning.

Kommunikation och presentationsteknik

20 Yh-poäng
Språket är en säljares viktigaste redskap och här kommer du få lära dig hur du anpassar din kommunikation utifrån både målgrupp och sammanhang. Efter genomgången kurs kommer du att kunna hålla engagerande och professionella presentationer, analysera din egen och affärsverksamheters kommunikation samt producera kvalitativt textmaterial.

LIA 1

40 Yh-poäng
LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. Under LIA 1 får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som Account Manager.

LIA 2

60 Yh-poäng
Utbildningens andra LIA-praktik bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Marknadsföring

20 Yh-poäng
Denna kurs kommer ge dig en helhetsförståelse för marknadsföringsarbete och hur det relaterar till säljande. Du kommer att få lära dig teorier, modeller och praktiska verktyg inom marknadsföring som är centrala för en Account Manager, inklusive planering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter.

Social selling och CRM

20 Yh-poäng
Digitala kanaler har blivit allt viktigare inom säljarbetet. Under denna kurs kommer du få lära dig arbeta med social selling genom skapande av content, samt hur den digitala marknadsförings- och köpprocessen fungerar. Du kommer också använda dig av CRM-verktyg med syftet att kunna planera, organisera och genomföra säljaktiviteter i digitala kanaler.

Strategisk försäljning

30 Yh-poäng
Strategisk försäljning handlar om att bygga långsiktiga affärsrelationer. I den här kursen kommer du få lära dig de praktiska verktyg som krävs för att kunna analysera, planera och genomföra det strategiska säljarbetet som Account Manager – så att du självständigt kan ansvara för det långsiktiga säljarbetet.

Säljteknik

30 Yh-poäng
I kursen om säljteknik kommer du få lära dig praktisk sälj- och mötesteknik. Det innebär att du kommer kunna planera, boka, förbereda, genomföra och följa upp sälj- och affärsmöten på ett professionellt sätt. Målet är att du ska få förmågan att kunna agera professionellt och kundorienterat genom hela säljprocessen med fokus på långsiktighet och lönsamhet.