Utbildning till

B2B-säljare

Utbildning till

B2B-säljare

B2B-säljare

Business-to-business-säljare, eller företagssäljare, är rätt utbildning för dig som vill jobba med avancerad försäljning, att skapa affärsmöjligheter för verksamheter, bygga relationer och hjälpa kunder med att hitta lösningar utifrån deras behov. Utbildningen sträcker sig över två år och ger dig teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig redo att möta arbetslivet!

 

Branschen

Företagssäljare är ett bristyrke med hög efterfrågan. Denna utbildning till säljare ger dig en väldigt efterfrågad kompetens inom försäljning, affärsmannaskap, förhandling och kundbemötande. Yrket har på senare tid blivit alltmer kunskapsintensivt med allt högre kompetenskrav. Därför efterfrågar arbetsgivare allt oftare personer med en eftergymnasial utbildning. Yrket är socialt och kundorienterat och som företagssäljare arbetar du relationsskapande, utvecklar professionella relationer och fyller en viktig nyckelposition för företags lönsamhet. För en person med utbildning erbjuder branschen många möjligheter till jobb samtidigt som den ger goda möjligheter till utveckling och avancemang, exempelvis till säljledare eller key account manager.

 

Karriär

Efter att du genomfört vår utbildning till B2B-säljare kan du arbeta som 

· B2B/företagssäljare
· Account Manager
· projekt-och säljledare
· säljkonsult

Yrkestitlarna är många men fokuserar alla på komplexa säljprocesser mellan företag utifrån ett lönsamhetsperspektiv. 

Behörighet

Denna utbildning till säljare business-to-business kräver grundläggande behörighet.

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildningen krävs det att du uppfyller grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet innebär att du 

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punk 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss behörighet men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar delar av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till B2B-säljutbildning

Startdatum: 26 augusti 2024
Sista ansökningsdag: 2 juni 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Affärsekonomi

25 Yh-poäng

I kursen om affärsekonomi kommer du att få en god helhetsförståelse för företagets ekonomi och förutsättningar. I kursen ingår budgetering, kalkylering och tolkande av nyckeltal och rapporter i rollen som B2B-säljare. Efter denna kurs kommer du att ha den ekonomiska förståelse som krävs för att ta goda affärsbeslut.

Affärsengelska

20 Yh-poäng

I en alltmer internationell värld är det viktigt att ha goda kunskaper i engelska. Här kommer fokuset att ligga på engelsk terminologi specifik för affärskommunikation och försäljning så att du kan kommunicera med internationella affärskontakter.

Affärsjuridik

20 Yh-poäng

Målet med denna kurs är att du ska få så goda kunskaper om de lagar och regler som är relevanta för yrkesrollen att du både kan lösa och undvika vanligt förekommande tvister. Du kommer bland annat att få lära dig att tolka och tillämpa lagar i rollen som B2B-säljare med särskilt fokus på avtalsrätt, köplagen och marknadsrätt. 

Digitala kanaler och medier

25 Yh-poäng

Yrkesrollen B2B-säljare blir alltmer digitaliserad. Under kursen i digitala kanaler och medier kommer du att få lära dig hur du använder digitala kanaler och medier i rollen som B2B-säljare. Efter kursen kommer du att kunna utforma strategier för digital kommunikation och ha verktygen som behövs för att genomföra marknadsföring och säljaktiviteter i digitala medier.

Examensarbete

20 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer självständigt att få planera, analysera och presentera ett förslag inom B2B-försäljning som ska vara till gagn för ett företag – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Förhandlingsteknik

20 Yh-poäng

För att lyckas som B2B-säljare är det viktigt, rent av centralt, att vara en god förhandlare. Här kommer du att få konkreta verktyg och metoder för att genomföra lyckade förhandlingar. Du får praktisk kunskap om kommunikation och hur psykologiska, sociala och etiska aspekter påverkar förhandlingsprocessen.

Försäljningspsykologi

20 Yh-poäng

Psykologi är av avgörande betydelse i affärs- och säljsammanhang. För att bli en framgångsrik B2B-säljare behöver man förstå hur psykologin påverkar beslutsfattande. Här lär du dig hur du tillämpar psykologiska teorier och modeller i det praktiska säljarbetet som B2B-säljare.

Inbound marketing

20 Yh-poäng

I Inbound marketing lär du dig att praktiskt arbeta med inbound marketing och sociala medier i rollen som B2B-säljare. Du kommer att få lära dig att ta fram material, texter med mera och hur du professionellt använder olika kanaler för att nå ut till olika målgrupper.

KAM-sälj

25 Yh-poäng

Denna kurs lär dig de praktiska och teoretiska grunderna i KAM-försäljning och försäljning riktad mot den offentliga sektorn. Du kommer att lära dig att sätta upp strategier för att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer, att styra och leda samarbetet med nyckelkunder och få en helhetsförståelse för KAM-försäljning.

Kommunikation och presentationsteknik

20 Yh-poäng

Språket är en säljares viktigaste redskap och här kommer du få lära dig hur du anpassar din kommunikation utifrån både målgrupp och sammanhang. Efter genomgången kurs kommer du att kunna hålla fångande och professionella presentationer, att kunna analysera din egen och affärsverksamheters kommunikation och producera kvalitativt textmaterial.

LIA 1

40 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. Under LIA 1 får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som B2B-säljare.

LIA 2

60 Yh-poäng

Utbildningens andra LIA-praktik bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör yrkesrollen till. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Marknadsföring

20 Yh-poäng

Denna kurs kommer ge dig en helhetsförståelse för marknadsföringsarbete och hur det relaterar till säljande. Du kommer att få lära dig teorier, modeller och praktiska verktyg inom marknadsföring som är centrala för en B2B-säljare, inklusive planering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter. 

Strategisk försäljning

30 Yh-poäng

Strategisk försäljning innebär handlar om att bygga långsiktiga affärsrelationer. I kursen om strategisk försäljning får du lära dig praktiska verktyg för att kunna analysera, planera och genomföra det strategiska säljarbetet inom B2B – så att du självständigt kan ansvara för det långsiktiga säljarbetet.

Säljteknik

30 Yh-poäng

I kursen om säljteknik kommer du få lära dig praktisk sälj- och mötesteknik. Det innebär att du kommer kunna planera, boka, förbereda, genomföra och följa upp sälj- och affärsmöten på ett professionellt sätt. Målet är att du ska få förmågan att kunna agera professionellt och kundorienterat genom hela säljprocessen med sikte på långsiktighet och lönsamhet.