Strategisk inköpare

Utbildning till

Strategisk inköpare

Utbildning till

Strategisk inköpare

Strategisk inköpare

Vill du ha ett socialt och omväxlande arbete med ansvar för en organisations inköp? Då är denna utbildning till inköpare rätt för dig! Grit Academys tvååriga utbildning till strategisk inköpare ger dig en yrkeshögskoleexamen och de praktiska och teoretiska färdigheter som krävs för att lyckas i rollen som strategisk inköpare.

 

Branschen

En strategisk inköpare ansvarar för företagets inköp ur ett hållbart och lönsamt perspektiv. Det är en yrkesroll som kommit att bli alltmer kvalificerad och idag ställs krav på specialiserade kompetenser och utbildning från arbetslivets sida. Som strategisk inköpare kan du vara verksam inom såväl den privata sektorn som den offentliga vilket ger stora möjligheter till anställning. Oavsett vilken organisation du arbetar inom kommer du att ha en nyckelroll i verksamhetsutvecklingen och spela en avgörande roll för organisationens inköp, prissättning och CSR (corporate social responsibility). Med vår utbildning till strategisk inköpare blir du kvalificerad för en bransch med varierande och utmanande arbetsuppgifter och goda karriärmöjligheter.

 

Karriär

Efter att ha genomfört vår utbildning till strategisk inköpare är du kvalificerad för att arbeta som

· inköpare
· inköpssamordnare
· inköpschef
· kategoriansvarig
· upphandlare

Yrkesrollen är varierad: arbetar du inom privat sektor har du en nyckelroll i att bidra till företagets konkurrenskraft och lönsamhet, arbetar du i stället inom det offentliga kommer det vara ditt ansvar att arbeta med upphandlingar.  

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav.

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst godkänt i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2

Om du läst kurserna och fått betyg innan gymnasiereformen, GY2011, och är osäker på om de kurser du läst motsvarar våra förkunskapskrav, vänligen kontakta oss via formuläret här. 

Om du saknar full behörighet i Engelska 6 eller Matematik 2 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörighet att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punk 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Strategisk inköpare

Startdatum: Hösten 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Affärsengelska

20 Yh-poäng

I en alltmer internationell värld är det viktigt att ha goda kunskaper i engelska. I denna kurs kommer fokuset ligga på engelsk terminologi specifik för affärskommunikation och försäljning så att du kan kommunicera med internationella affärskontakter.

Affärsjuridik

20 Yh-poäng

Målet med denna kurs är att du ska få så goda kunskaper om de lagar och regler som är relevanta för yrkesrollen att du både kan lösa och undvika vanligt förekommande tvister. Du kommer bland annat att få lära dig att tolka och tillämpa lagar i rollen som B2B-säljare med särskilt fokus på avtalsrätt, köplagen och marknadsrätt. 

Affärsmannaskap

20 Yh-poäng

För en strategisk inköpare är professionellt affärsmannaskap centralt. Genom denna kurs i vår utbildningen till strategisk inköpare får du en djupare förståelse för vård av relationer till kunder och leverantörer, professionellt agerande och hållbar affärsutveckling. Du kommer även få kunskap om affärsmodeller och hur du arbetar för att samtliga parter ska gynnas i en affär.

Examensarbete

20 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer självständigt att få planera, analysera och presentera ett förslag inom strategiskt inköp som ska vara till gagn för ett företag – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Företagsekonomi

25 Yh-poäng

Som yrkesverksam inköpare förväntas du självständigt kunna tolka ekonomiska rapporter, utföra kalkyleringar, budgetera och göra lönsamhetsbedömningar. I denna kurs får du dels en orientering i applicerad företagsekonomi, dels de verktyg och kunskaper du behöver för att lyckas i ditt framtida arbete.

Förhandlingsteknik

20 Yh-poäng

För att lyckas som strategisk inköpare är det viktigt, rent av centralt, att vara en god förhandlare. I denna kurs kommer du att få konkreta verktyg och metoder för att genomföra lyckade förhandlingar. Du får praktisk kunskap om kommunikation och hur psykologiska, sociala och etiska aspekter påverkar förhandlingsprocessen.

Hållbarhet, miljö och etik

20 Yh-poäng

Sociala och miljömässiga faktorer spelar en allt större roll vid inköp och upphandling, speciellt inom offentlig sektor. I denna kurs får du en förståelse för hur inköp påverkas av och påverkar dessa faktorer, genom att du introduceras för de begrepp, regler, krav och lagar som omfattar området. Samtidigt kommer du även få lära dig de verktyg som du behöver för att kunna arbeta med hållbarhetsredovisning.

Inköp

20 Yh-poäng

Inköpet fyller en viktigt, ja, nästan avgörande, roll inom de flesta företag. I denna kurs får du lära dig inköpsfunktionens arbetssätt, metoder och principer och hur rollen samverkar med företagets övriga funktioner. Under kursen lyfts hur inköpsfunktionen bidrar till att öka företags effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.

IT för inköpare

20 Yh-poäng

I och med den ökade digitaliseringen har även inköparens yrkesroll kommit att förlita sig på digitala program och funktioner. Med denna kurs slipper du stå handfallen inför uppdraget då du får en god förtrogenhet med Excel och annan programvara som är relevant för inköpare, och hur dessa används för att organisera och effektivisera ditt arbete. 

Ledarskap och organisation

20 Yh-poäng

Mycket vill ha mer och med denna kurs får du utveckla din ledarskapsförmåga – så att du är redo att axla ansvar och leda både grupper och individer på din framtida arbetsplats. Under kursen får du lära dig organisationsteori, teoribildning kring olika ledarskapsstilar och målstyrt ledarskap.

LIA 1

50 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som strategisk inköpare.

LIA 2

50 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör yrkesrollen till. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Logistik

20 Yh-poäng

Allt hänger ihop, speciellt flödet av material, resurser, information och kapital. Under denna kurs kommer du att lära dig hur en verksamhets effektivitet och konkurrenskraft påverkas av logistik. Kursen kommer ge dig en förståelse för hur logistiksystem fungerar och hur du i din yrkesroll som inköpare jobbar med logistik för att främja effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.

Offentlig upphandling

25 Yh-poäng

Under utbildningen till strategisk inköpare får du lära dig de kunskaper och verktyg som krävs för att du självständigt ska kunna genomföra en offentlig upphandling. Därför är LOU (Lagen om offentlig upphandling) central och du kommer få en fördjupad förståelse för lagen, dess uppbyggnad och praktiska tillämpning. Du kommer lära dig hur man arbetar med offentliga upphandlingar och få ett helhetsperspektiv på hela upphandlingsprocessen.

Projektledning

20 Yh-poäng

Här får du dels en förståelse för projektledningens grunder, dels får du lära dig hur projekt leds inom inköp. Efter genomgången kurs kommer du att på ett professionellt och självständigt sätt kunna driva projekt inom en inköpsorganisation, från uppstart till mål.

Strategiskt inköp

30 Yh-poäng

Under denna kurs får du lära dig kunskaper, färdigheter och kompetenser i strategisk inköpsplanering och hur affärshandlingar genomförs inom såväl privat som offentlig verksamhet. Efter genomgången kurs kommer du kunna arbeta med strategiska frågor inom inköp/upphandling, utforma policys för inköp och ha förmågan att utvärdera leverantörer och anbud.