B2B-säljutbildning

Vill du arbeta i en bransch som aldrig står still? Grit Academys B2B-utbildning ger dig resurserna för att bli den professionella företagssäljare som efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningen innebär en snabb väg in i ett yrke där du har stora möjligheter att utvecklas och avancera inom en organisation eller ett företag.

BRANSCHEN

Marknadsföring, försäljning och inköp utgör en av de största yrkesgrupperna i Sverige, och dess höga sysselsättningsgrad förväntas kvarstå. Ökad konkurrens och prisdumpning på den globala marknaden samt teknisk utveckling har gjort att kraven på säljare har ökat. Företagssäljare får ta ansvar i allt högre grad inom organisationer och företag, vilket innebär mer strategiskt arbete och större behov av säljteknik. Att säljyrket har blivit mer kunskapsintensivt har lett till en brist på företagssäljare med rätt utbildning. Men detta skapar också arbetsmöjligheter för utbildade företagssäljare. Med Grit Academys B2B-utbildning får du en utbildning skräddarsydd efter marknadens behov och som gör dig kvalificerad för ett yrke inom sälj och marknadsföring. Utbildningen förbereder dig för ett arbetsliv med många möjligheter att utvecklas och avancera inom företag och organisationer, till exempelvis till säljledare och säljchef.

Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
enligt punkt 1.
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Reell kompetens eller fri kvot

• Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
• Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

Ansök till B2B-säljutbildning

Startdatum: 24 augusti, 2020
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Sista ansökningsdag: 17 maj

Följ oss!

Ta del av våra öppna evenemang, våra studerandes upplevelser.

KURSER

Affärsekonomi

I denna kurs kommer du att få en god helhetsförståelse för företagets ekonomi och förutsättningar. I kursen ingår budgetering, kalkylering och att tolka nyckeltal och rapporter i rollen som B2B-säljare. Efter denna kurs kommer du att ha ekonomisk förståelse för att ta bra beslut.

Affärsengelska

I en allt mer internationell värld är det viktigt att ha kunskaper i engelska. I denna kurs kommer fokus vara på att du lär dig engelska uttryck och begrepp inom affärs- och säljsammanhang. Du blir också insatt i hur man vanligen kommunicerar med internationella affärskontakter.

Affärsjuridik

Målet med kursen är att du ska få så goda kunskaper i affärsjuridik att du både kan lösa och undvika vanligt förekommande tvister. Du kommer bland annat att lära dig att tolka och tillämpa lagar i rollen som B2B-säljare. Centrala delar i kursen är avtalsrätt, köplagen och marknadsrätt.

Digitala kanaler och medier

I denna kurs kommer du att lära dig hur du kan använda digitala kanaler och medier i rollen som B2B-säljare. Efter kursen kommer du att kunna utforma strategier samt ha verktyg för att göra marknadsföring och säljaktiviteter med hjälp av digitala medier.

Examensarbete

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dina tidigare kunskaper från utbildningen. Du kommer självständigt att kunna planera, analysera och presentera ett förslag inom B2B-försäljning som ska vara till gagn för ett företag. Du gör detta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Förhandlingsteknik

I rollen som B2B-säljare är det viktigt att vara en god förhandlare. I denna kurs, förhandlingsteknik, kommer du att få konkreta verktyg och metoder för att genomföra framgångsrika förhandlingar. Du får praktisk kunskap om kommunikation och hur motpartens agerande styrs av psykologiska, sociala och etiska aspekter.

Försäljningspsykologi

För att bli en framgångsrik B2B-säljare är det mycket viktigt att förstå psykologins betydelse i affärs- och säljsammanhang. I kursen kommer du att lära dig de psykologiska mekanismerna bakom beslutsfattande och hur du övervinner dessa.

Inbound marketing

Målet med kursen är att du ska kunna arbeta praktiskt med Inbound marketing och sociala medier i rollen som B2B-säljare. Du kommer att lära dig att ta fram material, texter med mera och använda olika kanaler för att nå ut till olika målgrupper på ett professionellt sätt.

KAM-sälj

I denna kurs kommer du att få teoretiska och praktiska grunder i KAM-försäljning. Målet är att du ska lära dig att styra och leda samarbetet med nyckelkunder med målsättning att skapa långsiktiga relationer. Du kommer även att sätta upp strategier för att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Kommunikation och presentationsteknik

Efter avslutad kurs kommer du att kunna genomföra fångande och professionella presentationer. Språket är säljarens viktigaste redskap och du kommer att lära dig att anpassa din kommunikationsstil utifrån olika sorters målgrupper och affärssammanhang.

LIA 1

Kursens syfte är att du ska praktisera kunskaper från tidigare kurser på ett företag. Du kommer att få praktisk kunskap om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som B2B-säljare.

LIA2

Denna kurs, LIA2, bygger vidare på de kunskaper du har från tidigare kurser och praktiseras på ett företag. Under LIA-perioden kommer du ytterligare utveckla din förmåga att självständigt arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter som tillhör yrkesrollen som B2B-säljare. Efter avslutad kurs har du de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att fördjupa dig i ditt examensarbete och vara anställningsbar.

Marknadsföring

Målet med kursen är att du ska få en god helhetsförståelse för marknadsföringsarbetet och säljarbetet. Du kommer att lära dig de teorier, modeller och praktiska verktyg inom marknadsföring som du har stor nytta av som B2B-säljare. I kursen kommer du även att lära dig att förbereda och genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter.

Strategisk försäljning

Efter denna kurs har du god förståelse och praktiska verktyg för det strategiska och långsiktiga säljarbetet. Målet är att du ska kunna analysera, planera, ansvara för och leda det strategiska säljarbetet inom B2B. Du kommer även att vara insatt i hur en affärsplan är uppbyggd och kunna ge förslag på potentiella utvecklingsområden.

Säljteknik

Fokus i denna kurs är praktisk sälj- och mötesteknik. Du kommer att lära dig att på ett professionellt sätt planera, boka, förbereda, genomföra och följa upp sälj- och affärsmöten. Målet är att du ska kunna agera professionellt och kundorienterat genom hela säljprocessen med fokus på långsiktighet och lönsamhet.